DNTN Trà Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh

GIỚI THIỆU CÔNG TY

GIỚI THIỆU VỀ TRÀ HOÀN NGỌC

Thời gian vừa qua do tác động của nền kinh tế, dẫn tới biến động thị trường làm cho giá cả nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp chúng tôi tăng cao.

VIDEO CLIP